Η Πορεία μας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας σήμερα την 6η Δεκεμβρίου 2021,ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11π.μ. οι υπογραφόμενοι ΄Έλληνες πολίτες, έχοντες υπόψη τη ρήση του Παυσανία «…Ἄνω μεν ὑπέρ Ἀμφίσσης πρός ἤπειρον Μυονία σταδίοις ἀπωτέρω τριάκοντα…. ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΦΩΚΙΚΑ» και τα από τις περί σωματείων διατάξεις του Αστικού Κώδικα οριζόμενα προσόντα, συνελθόντες στο ενταύθα Κατάστημα της πρώην Κοινότητας Αγίας Ευθυμίας Φωκίδας   

Α π ο φ α σ ί ζ ο μ ε

  1. Ιδρύομε Πολιτιστικό Σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος Φίλων «ΦΩΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΥΩΝΙΑΣ», του οποίου έδρα ορίστηκε η Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευθυμίας της Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας του Δήμου Δελφών της περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και σκοπός ο αναγραφόμενος στο καταστατικό που συντάχθηκε.

     2. Ψηφίζομε και εγκρίνουμε ομόφωνα όπως έχει το καταστατικό που συντάχθηκε και που αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα, φέρει τούτο σημερινή χρονολογία και υπογράψαμε σύμφωνα με το άρθρο 79 του Αστικού Κώδικα.

     3. Εκλέγομε ομόφωνα πενταμελή προσωρινή διοικούσα επιτροπή από τους από εμάς

             1. Παναγιώτη Αγαπητό του Ευθυμίου,  Πρόεδρο του Δ.Σ.               

             2. Παναγιώτη Καραχάλιο του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρο,

             3. Νικόλαο Κόλλια του Ευθυμίου, Γενικό Γραμματέα,

             4. Ελένη Λαλλά του Ευθυμίου, Ταμία,

             5. Μαρία Κυδωνάκη του Ελευθερίου, Κοσμήτορα,

             6. Ιωάννη Κόκκινο του Βασιλείου, Μέλος

            7. Παναγούλα Δρόλαπα του Ευθυμίου, Μέλος

και αναθέτουμε σε αυτή να μεριμνήσει για την κατά νόμο δικαστική αναγνώριση του σωματείου και μετά να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών για την εκλογή τακτικής διοίκησης και Ελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα από το εγκριθέν καταστατικό προβλεπόμενα.

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται: