Καταστατικό

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ

«ΦΩΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΥΩΝΙΑΣ»

ΑΡΘΡΟ  1ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ      

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία  Σύλλογος Φίλων «ΦΩΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΥΩΝΙΑΣ» με έδρα την Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευθυμίας της Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας του Δήμου Δελφών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΡΘΡΟ  2 –  ΣΚΟΠΟΙ

Οι  Σκοποί του Συλλόγου Φίλων «ΦΩΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΥΩΝΙΑΣ», οι οποίοι είναι περιοριστικοί και απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέκκλιση χωρίς αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού, είναι:

α. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση των Αρμόδιων Κρατικών Αρχών, για την αναγκαιότητα προγραμματισμού ερευνών/ανασκαφών καθόσον τα μέχρι σήμερα ευρήματα (αγγεία, νομίσματα, κράνη, σιδερένια ξίφη, αιχμές δοράτων κλπ) προέρχονται από τυχαία ή μη γεγονότα.

β. Η συνεχής προσπάθεια συντήρησης, ανάδειξης και προβολής της περιοχής ως πολιτιστικός προορισμός και ειδικά του χώρου που καταλάμβανε η πόλη που κατά την αρχαιότητα αναφέρεται Μυωνία  ή Μυονία ή Μυανία (προσδοκούμε ότι η ακριβής ονομασία θα προσδιορισθεί) τόσο εντός  των τοιχών της όσο και εκτός στα υπάρχοντα κτίσματα που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά της, ώστε κάθε επισκέπτης να δύναται να την συνδυάσει ως ενιαία επίσκεψη μετά των άλλων γειτονικών προορισμών Δελφών και Άμφισσας. Παράλληλα και ως τόπος επίσκεψης ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος.

γ. Η ακριβής χαρτογράφηση των τοιχών που περίκλειαν την πόλη και των άλλων τμημάτων που βρίσκονται εντός ή εκτός αυτών.

δ. Η συλλογή όλων των διαχρονικά υπαρχόντων γραπτών ή άλλων πληροφοριών καθώς και εκείνες που θα ανακαλύπτονται για την δημιουργία βιβλιοθήκης ώστε εύκολα και γρήγορα να ενημερώνονται οι επισκέπτες.

ε. Ο ευπρεπισμός, η καθαριότητα και η αναβάθμιση του χώρου με την δημιουργία διαβάσεων, τοποθέτηση των κατάλληλων αρχαιολογικών πινακίδων σήμανσης και ενημέρωσης επισκεπτών.

στ. Η συστηματική και συνεχής καλλιέργεια Αρχαιόφιλου Πνεύματος για τις αρχαιότητες και την προστασία τους

ζ. Η συνεχής μορφωτική και πολιτιστική προαγωγή τόσο των μελών όσο και του ευρύτερου κοινού

η. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη εθελοντισμού, ομόνοιας και συλλογικού πνεύματος μεταξύ των μελών και των φίλων του σωματίου.

θ. Η εισήγηση σε κάθε αρμόδια αρχή προτάσεων και μελετών που αφορούν τους σκοπούς του σωματείου.

ι. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη καλών σχέσεων και η συνεργασία με όλους του συλλόγους του Δήμου Δελφών, με συλλόγους που έχουν σχέση με τον Πολιτισμό και την ιστορία κατά τους αρχαίους χρόνους και με συλλόγους γενικά της Χώρας και του εξωτερικού που έχουν σκοπούς παρεμφερείς με τον ιδρυόμενο σύλλογο.

ια. Η διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών, οικιστικών, κοινωνικών και άλλων σχετικών εκδηλώσεων, όμως ομιλιών, προβολών, εκθέσεων, παραστάσεων, συνεδρίων, συνεστιάσεων, χοροεσπερίδων, εορτών, εκδρομών, αθλητικών αγώνων κλπ. ακόμα και με άλλους συλλόγους με παρεμφερείς σκοπούς αλλά και με αρχές και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου ακόμη και με ιδρύματα, μουσεία κλπ.

ιβ. Η δημιουργία αρχείου-μουσείου στο οποίο θα εκτίθενται αντίγραφα και πρωτότυπα αντικείμενα, έγγραφα της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αγίας Ευθυμίας που αφορούν τον σκοπό του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ  3ΜΕΣΑ

Τα μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου μπορούν να επιδιωχθούν με κάθε νόμιμο μέσο. Ειδικότερα:

α) Με την κρατική στήριξη, τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης, κάθε είδους δωρεές και ενθαρρύνσεις κάθε ατομικής και συλλογικής πρωτοβουλίας.

β) Με την συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ή άλλων παρεμφερών οργανισμών ή ιδρυμάτων με στόχο την προβολή του πολιτιστικού και ιστορικού χαρακτήρα της περιοχής.

γ) Με την  συνεργασία με Ελληνικά και Ξένα πανεπιστήμια που προσφέρουν προγράμματα ερευνών στους φοιτητές τους που κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση τηρώντας όσα προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία και τους φορείς της.

δ) Με την ίδρυση βιβλιοθήκης οπού θα συγκεντρωθούν όλα τα υπάρχοντα γραπτά κείμενα και οι μελλοντικές πληροφορίες που θα έρχονται στο φως. Επίσης συγκέντρωση υπαρχόντων φωτογραφιών και σχεδίων.

ε) Με την πρόσκληση επιστημόνων για σύσταση ομάδων ανάλογα με το γνωσιακό τους επίπεδο ώστε να καλύπτονται όλοι οι απαιτούμενοι τομείς ερευνών.

στ) Με την δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο για συνεχή ενημέρωση και προβολή των δραστηριοτήτων του Συλλόγου, έκδοση φυλλαδίων και οδηγιών, βιβλίων, dvd κλπ.

ζ) Με την υποβολή μελετών διεκδίκηση, συμμετοχή και αποδοχή προγραμμάτων Ελληνικών και Διεθνών οργανισμών.

η) Με θέληση και την συνεργασία όλων μπορούν να γίνουν θετικά βήματα που θα βγάλουν την περιοχή από την απομόνωση και την ανυποληψία.

θ) Η διοργάνωση ομιλιών, συνεδρίων,εκθέσεων κλπ.πολιτισμικού περιεχομένου και σύμφωνα με τους σκοπούς του συλλόγου, όπως ενδεικτικά η αναβίωση εθμικών αρχαίων δρώμενων, η πραγματοποίηση ομιλιών και παρουσιάσεων βιβλίων, ημερίδων και εκδηλώσεων για την καλλιέργεια του αρχαίου πνεύματος και πολιτισμού σε συνδυασμό με την σημερινή πραγματικότητα, η λειτουργία συλλογής ακόμη και αντιγράφων αρχαιοτήτων, εγγράφων, φωτογραφιών κλπ, για τη διατήρηση και ανάδειξη της αρχαίας πολιτιστικής κληρονομίας του τόπου της Αγίας Ευθυμίας, η έκδοση βιβλίων περί της πολιτιστικής κληρονομίας του τόπου της Αγίας Ευθυμίας κλπ.

ι) Η συνεργασία με διάφορους φορείς και συλλόγους.

ια) Η διάθεση κάθε άλλου μέσου που αποσκοπεί στην προαγωγή και στην ανάπτυξη του αρχαίου πολιτισμού του τόπου της Αγίας Ευθυμίας.

Προσθήκη άλλων δραστηριοτήτων ή κατάργηση των ανωτέρω θα διενεργείται μόνο με τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ  4

Ο Σύλλογος  είναι απόλυτα ανεξάρτητο από πολιτικά κόμματα, οργανώσεις αυτών και παρατάξεις. Είναι δε αναγκαίο τα μέλη του Συλλόγου να είναι ενωμένα για την προώθηση των ευγενών σκοπών του που διέπονται από την αγάπη για τον τόπο μας και την πολιτιστική του κληρονομιά.

Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται στο πλαίσιο της λειτουργίας του και κατά την διεξαγωγή των εκδηλώσεων του, η εκπροσώπηση ή προβολή οποιουδήποτε πολίτικου κόμματος ή οργάνωση από μέλη του.

ΑΡΘΡΟ  5ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΟΥ

Τα μέλη του Συλλόγου Φίλων «ΦΩΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΥΩΝΙΑΣ»  διακρίνονται σε: Τακτικά,  Αρωγά, Αντεπιστέλλοντα και Επίτιμα.

α. Τακτικά Μέλη: Μπορούν να γίνουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα ή κατάγονται άμεσα ή έμμεσα από την Αγία Ευθυμία και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Γίνονται δεκτά μετά από γραπτή αίτηση τους η οποία τίθεται υπό έγκριση του Δ.Σ. και η οποία κατατίθεται στο Δ.Σ.τουλάχιστον 30 ημέρες προ των αρχαιρεσιών (όταν συμπίπτει η εγγραφή με το έτος αρχαιρεσιών).

β. Αρωγά Μέλη: Ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) αυτού πρόσωπα, τα οποία προσφέρονται να ενισχύσουν σημαντικά χρηματικά, υλικά και ηθικά το σωματείο, για την πραγμάτωση των σκοπών του. Τα Αρωγά μέλη έχουν ίσα δικαιώματα με τα Τακτικά.

γ. Αντεπιστέλλοντα μέλη: Είναι τα μέλη που διαμένουν μόνιμα στην αλλοδαπή και επιθυμούν να βοηθήσουν υλικά και ηθικά το Σύλλογο. Τα μέλη αυτά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

δ. Επίτιμα μέλη: Πρόσωπα τα οποία με την επιστημονική τους γνώση ή την αφοσίωση τους έχουν προσφέρει ή προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες ή και βοήθεια για την ανάδειξη, επίτευξη των σκοπών τους Συλλόγου. Η ανακήρυξη τους γίνεται με απόφαση των δυο τρίτων (2/3)του Δ.Σ. και γνωστοποίηση  με αποστολή εγγράφου. Επίσης Επίτιμα μέλη μπορούν, με τον ίδιο τρόπο εκλογής, να γίνουν μέλη που έχουν διατελέσει στο Δ.Σ. τιμής ένεκεν για την προσφορά τους. Τα Επίτιμα μέλη απαλλάσσονται των χρηματικών υποχρεώσεων προς του Συλλόγου  και στερούνται του δικαιώματος ψήφου. 

ε. Τα Τακτικά, Αρωγά και Αντεπιστέλλοντα μέλη καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής και κατ’ έτος εντός των τριών (3) πρώτων μηνών την  ετήσια συνδρομή. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής ορίζεται σε δεκαπέντε ευρώ (15 €) και της ετήσιας συνδρομής σε δέκα ευρώ (10€) και σε οποιαδήποτε άλλο σημαντικά ανώτερο ποσό. Τα ποσά αυτά μπορούν να τροποποιηθούν υστέρα από απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση από την γενική συνέλευση.

στ. Στις γενικές συνελεύσεις συμμετέχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει μέλη.

ζ. Μέλη που καθυστερούν την συνδρομή τους για διάστημα μεγαλύτερο από δυο (2) έτη διαγράφονται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.

η. Δεν μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου ή να γίνει τακτικό μέλος του

1)όποιος αμετάκλητα καταδικασθεί και στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση και

2)όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για εσχάτη προδοσία, για ανθρωποκτονία με πρόθεση, για κατασκοπεία, για κλοπή, για υπεξαίρεση, για δόλια χρεωκοπία, για δωροδοκία και δωροληψία, για λιποταξία, για παραχάραξη, για πλαστογραφία,για απιστία, για απάτη, για εκβίαση, για εγκλήματα κατά των ηθών των άρθρων 336-353 του Ποινικού Κώδικα, για συκοφαντική δυσφήμιση, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, για παράβαση του νόμου «Περί αρχαιοτήτων» και όποιος έχει τα παραπάνω κωλύματα εκπίπτει αυτοδίκαια από την ιδιότητα του μέλους.

θ. Τα μέλη οφείλουν :

1. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.

2. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις και γενικά να συνεισφέρουν στην προσπάθεια και στις ενέργειες του Συλλόγου.

3. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους αλληλεγγύη.

4. Να μην επιδεικνύουν ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τις συνεδριάσεις και εκδηλώσεις δημιουργώντας κωλυσιεργίες και εντάσεις μεταξύ των μελών, συμπεριφορές οι οποίες είναι βλαπτικές ή ασυμβίβαστες με τους σκοπούς ή τις αρχές τους Συλλόγου, της Δημοκρατίας και του πολιτισμού μας.

ι. Το Δ.Σ. για σπουδαίο λόγο, από αυτούς που αναφέρονται στο καταστατικό και την σχετική νομοθεσία που αφορά τα σωματεία, υποχρεούται, μετά από απόφαση έστω και ενός μέλους του, να συζητήσει και να αποφασίσει για την επιβολή ή όχι ποινής όπως: την επίπληξη ή την προσωρινή αποβολή ή και την διαγραφή μέλους από το σωματείο. Στην περίπτωση της οριστικής διαγραφής, ο ενδιαφερόμενος μπορεί εντός δεκαπενθήμερου (15) να ζητήσει από το  Δ.Σ. την παραπομπή του θέματος του στην γενική συνέλευση.

ια. Μέλος που απέχει αδικαιολόγητα από τις εκδηλώσεις του συλλόγου και ιδιαίτερα από τις γενικές συνελεύσεις για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δυο (2) έτη τεκμαίρεται αμάχητα ότι έχει αποχωρήσει από τον σύλλογο με την  θέληση του, όποτε διαγράφεται από τα μητρώα με απόφαση του Δ.Σ. και ενημερώνεται με σχετική επιστολή.

ΑΡΘΡΟ  6ΠΟΡΟΙ

Πόροι του Συλλόγου Φίλων «ΦΩΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΥΩΝΙΑΣ» είναι:

1. Το δικαίωμα εγγραφής, οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των Μελών του, επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύσεις κάθε είδους, δωρεές, κληροδοσίες, τα έσοδα εκδηλώσεων που διοργανώνει Ο Σύλλογος  ή άλλο νομικό πρόσωπο επ’ ωφελεία του Συλλόγου, καθώς και κάθε είδους πρόσοδος, η οποία θα εξασφαλισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες προς τον Συλλόγου Φίλων «ΦΩΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΥΩΝΙΑΣ» γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η αποδοχή τους ανακοινώνεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

Δωρεές υπό τρόπο ή όρο γίνονται δεκτές ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών.

Κληρονομιές που καταλείπονται προς τον Συλλόγου Φίλων «ΦΩΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΥΩΝΙΑΣ» γίνονται δεκτές μόνο επ’ ωφελεία απογραφής.

Δωρεές ή Διαθήκες που υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες που είναι αντίθετες στους σκοπούς του, δεν γίνονται δεκτές.

Για τις χορηγίες κάθε είδους προς το Σύλλογο λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του Ν. 3525/2007 για την «Πολιτιστική Χορηγία».

Η ακίνητη περιουσία του Σωματείου αποκτάται,μεταβιβάζεται ή εκποιείται για λογαριασμό του,μόνο κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η διάθεση των κεφαλαίων του σωματείου γίνεται μόνο κατόπιν δικαιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρείται στα πρακτικά του, υπέρ των σκοπών του.

ΑΡΘΡΟ 7 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Όργανα του Συλλόγου είναι: Η Γενική Συνέλευση των Μελών (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)και η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

ΑΡΘΡΟ 8ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

α. Η Γενική Συνέλευση των Μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και έχει την ανώτατη εποπτεία στις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και την τελική απόφαση για κάθε υπόθεση του Συλλόγου για την οποία δεν μπορεί να λάβει απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.

β. Η Γενική Συνέλευση των Μελών του Συλλόγου συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά μεν εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους και θεωρείται ότι διαθέτει απαρτία, αν παρίσταται τουλάχιστον το 1/4 των ταμειακώς εντάξει Μελών της.

γ. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν κρίνεται απαραίτητο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή αν το ζητήσει για κάποιο σοβαρό λόγο το 1/5 των ταμειακά εντάξει Μελών του Συλλόγου, με αίτηση που θα πρέπει απαραίτητα να περιέχει τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά τη Γενική Συνέλευση το αργότερο ένα μήνα από την ημέρα που υποβλήθηκε η αίτηση, με θέματα ημερήσιας διάταξης εκείνα που αναφέρει η αίτηση και τυχόν άλλα κατά την κρίση του.

δ. Ο κατάλογος των Μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής βεβαιώνεται από τον Ταμία και θεωρείται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

ε. Σε περίπτωση που ελλείπει η απαρτία, συγκαλείται Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος και ώρα και με τα ίδια απολύτως θέματα, μετά από επτά (7) ημέρες, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων Μελών.

στ. Στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών και ορίζει ένα Τακτικό Μέλος ως υπεύθυνο για την τήρηση των πρακτικών.

ζ. Τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, τα οποία περιλαμβάνουν περιλήψεις των συζητήσεων και τις αποφάσεις της, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

η. Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την έγκαιρη πρόσκληση των Μελών. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με FAX ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προσκλήσεις, καθώς και με ταυτόχρονη ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, στις οποίες καθορίζονται ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.

θ. Οι αποφάσεις των Συνελεύσεων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών. Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του Συλλόγου απαιτείται απαρτία του 1/2 των ταμειακώς εντάξει Μελών και οι αποφάσεις απαιτούν υπερψήφιση από τα 3/4 των παρόντων Μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας συγκαλείται Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, όπως ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο 5. Και στην περίπτωση αυτή οι αποφάσεις απαιτούν υπερψήφιση από τα 3/4 των παρόντων Μελών.

ι. Κατά τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο δια του Προέδρου του:

  1. Λογοδοτεί για τις εργασίες της προηγούμενης χρήσης.

2. Υποβάλλει την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

3. Υποβάλλει προς έγκριση τον απολογισμό της προηγούμενης χρήσης.

ια.Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και για τη διάλυση του σωματείου, επί των θεμάτων αυτών για την έγκυρη λήψη απόφασης απαιτείται παρουσία των μισών μελών και πλειοψηφία των ¾ κατά το άρθρο 99 του Αστικού Κώδικα.

ιβ. Η Γενική Συνέλευση ανακηρύσσει τους δωρητές και ευεργέτες του Σωματείου.

ιγ. Η τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον προϋπολογισμό και απολογισμό της διοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 9ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται κάθε τρία (3) χρόνια.

Τα Τακτικά και τα Αρωγά Μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα (10) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

Στο μοναδικό ψηφοδέλτιο, το οποίο καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα επώνυμα των υποψηφίων γράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά, τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και για την Ελεγκτική Επιτροπή.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία (3) τακτικά Μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά και η οποία μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα, με μυστική ψηφοφορία, να ψηφίσει έως πέντε (5) από τους υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και έως δυο (2) για την Ελεγκτική Επιτροπή, διαφορετικά το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο.

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας αρχίζει η διαλογή των ψήφων, η οποία περαιώνεται χωρίς διακοπή.

Η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει τα πρωτόκολλα και τους πίνακες με τη σειρά επιτυχίας των υποψηφίων και ανακοινώνει τα αποτελέσματά της στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα έγγραφα, πρακτικά και ψηφοδέλτια, παραδίδονται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, από το οποίο φυλάσσονται μέχρι να περάσει άπρακτη η προθεσμία για την κατάθεση στη Γραμματεία του αρμόδιου Δικαστηρίου ένστασης κατά του κύρους των αρχαιρεσιών.

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων και εντός επτά (7) ημερών το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε, συνέρχεται εντός 10 ημερών από τις αρχαιρεσίες σε σώμα και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει εκ των επτά (7) εκλεγμένων Μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Κοσμήτορα και δύο (2) μέλη.

Ρητά ορίζεται ότι για τις πρώτες τρεις (3) θητείες του διοικητικού συμβουλίου και μετά την αναγνώριση του παρόντος καταστατικού και συλλόγου, οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου του Δ.Σ.θα προέρχονται από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 10ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που τα Μέλη του είναι άμισθα, πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών, απαρτίζεται δε από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Κοσμήτορα και δύο (2) Συμβούλους, ενώ για τις πρώτες τρεις (3) θητείες του διοικητικού συμβουλίου και μετά την αναγνώριση του παρόντος καταστατικού και συλλόγου, ρητά ορίζεται ότι ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος θα προέρχονται από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου.

Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Σε περίπτωση που κενώνεται θέση Μέλους του, αυτό αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειράν εκλογής αναπληρωματικό Μέλος. Εάν κενωθεί η θέση του Προέδρου, ή του Αντιπροέδρου, ή του Γεν. Γραμματέα, ή του Ταμία, ή του Κοσμήτορα, τότε μπορεί να διενεργηθεί μυστική ψηφοφορία μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κάλυψη της ανωτέρω θέσης.

Αποκλείονται από τη Διοίκηση του Συλλόγου Μέλη τα οποία έχουν στερηθεί την ικανότητα προς δικαιοπραξία, που τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση, καθώς και τα Μέλη τα οποία έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου του υποχρεωτικά κάθε τρίμηνο ή και συχνότερα, όταν το κρίνει σκόπιμο ή όταν το ζητήσουν γραπτά τρία από τα Μέλη του, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα τουλάχιστον από τα Μέλη του ακόμη και σε τηλεδιάσκεψη ή μέσω εφαρμογών του διαδικτύου (viber,skype,messenger κλπ.).

Η απουσία Μέλους, εκ των αιρετών, του Διοικητικού Συμβουλίου για τρείς συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις εκλαμβάνεται ως σιωπηρή παραίτησή του.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να παρέχουν επ’ αμοιβή εξαρτημένη εργασία ή να συνάπτουν με τον Σύλλογο συμβάσεις για προσφορά πάσης φύσης υπηρεσιών ή ανάληψης έργου, προμήθειας ή άλλης παροχής προς το Σύλλογο.

Πίνακας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τη διεύθυνση κατοικίας κατατίθεται στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Άμφισσας, σύμφωνα με το νόμο.

Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση εντός επτά (7) ημερών από τις εκλογές να παραδώσει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα γραφεία, τη σφραγίδα, τα βιβλία, τα αρχεία και το ταμείο του Συλλόγου. Για το σκοπό αυτό συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται από το απερχόμενο και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, που ορίζεται με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα Μέλη του, με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα τον Ταμία και τον Κοσμήτορα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Καταρτίζει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, τον ισολογισμό χρήσης, τον απολογισμό, τον προϋπολογισμό, καθώς και την ημερήσια διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων.

Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου και αποφασίζει την εκτέλεση δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.

Τηρεί τα βιβλία και γενικά το αρχείο του Συλλόγου.

Διοργανώνει σεμινάρια,  επιμορφωτικές διαλέξεις και άλλες εκδηλώσεις

Ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα Επίτιμα Μέλη.

Ανακηρύσσει τους ευεργέτες και τους δωρητές του Συλλόγου, μετά από απόφαση των 2/3 αυτού και ανακοινώνει αυτούς στη Γενική Συνέλευση.

Με απόφασή του μπορεί να αναθέσει σε μέλος του Δ.Σ. αρμοδιότητες, προκειμένου να προωθηθεί αποτελεσματικότερα το έργο του Συλλόγου.

Διορίζει από τα Μέλη του Συλλόγου Επιτροπές, για την αντιμετώπιση θεμάτων του Συλλόγου.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων Μελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στα τηρούμενα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία επικυρώνονται κατά την επόμενη συνεδρίασή του και υπογράφονται από τα παρόντα Μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 11

Η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της, δύναται να αποσύρει την εμπιστοσύνη της από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε ένα μήνα να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση και να υποβάλει την παραίτησή του. Στην ίδια Γενική Συνέλευση γίνονται και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον παντός τρίτου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και ειδικότερα στις διοικητικές ή δικαστικές αρχές και γενικότερα στις δημόσιες εμφανίσεις του, διορίζει δικηγόρους ως εκπροσώπους του Συλλόγου, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, διευθύνει τις συνεδριάσεις του και υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, την αλληλογραφία και γενικά κάθε έγγραφο του Συλλόγου. Μαζί με τον Ταμία υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών, υπογράφει επιταγές των τραπεζικών λογαριασμών του Συλλόγου, οπισθογραφεί επιταγές τρίτων που έχουν εκδοθεί στο όνομα του Συλλόγου, κινεί τους λογαριασμούς τραπεζών και κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την κίνηση του κεφαλαίου του Συλλόγου. Ο Πρόεδρος είναι αλληλέγγυα υπεύθυνος με τα άλλα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το νόμο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις των  Γενικών  Συνελεύσεων. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή δεν μπορεί να παρευρεθεί τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλα τα θέματα.

ΑΡΘΡΟ 13ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας καταρτίζει το μητρώο μελών, συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, φυλάσσει υπεύθυνα τη σφραγίδα, τα πρακτικά των  Γενικών  Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, το αρχείο και γενικά τα βιβλία του Συλλόγου, εκτός του ταμείου. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Συλλόγου, έχει την επιμέλεια των δημοσιευμάτων και τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

ΑΡΘΡΟ 14ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των οικονομικών, αλλά και γενικά της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου. Μεριμνά για την είσπραξη των συνδρομών και γενικά των τακτικών και έκτακτων εσόδων. Τηρεί τα βιβλία που προβλέπει ο νόμος «περί Σωματείων» και υποβάλλει υποχρεωτικά κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των οικονομικών του Συλλόγου στο Διοικητικό Συμβούλιο ή όποτε του  ζητηθεί.  Θέτει στη διάθεση του Προέδρου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου. Καταρτίζει τον ισολογισμό κάθε διαχειριστικού έτους, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου, και τον υποβάλλει για έγκριση πρώτα στο Διοικητικό Συμβούλιο και μετά στη Γενική Συνέλευση.

Μαζί με τον Πρόεδρο υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών, υπογράφει επιταγές των τραπεζικών λογαριασμών του Συλλόγου, οπισθογραφεί επιταγές τρίτων που έχουν εκδοθεί στο όνομα του Συλλόγου, κινεί τους λογαριασμούς τραπεζών και κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την κίνηση του κεφαλαίου του Συλλόγου. Από το κεφάλαιο του Συλλόγου ο Ταμίας μπορεί να τηρεί στα χέρια του 500 ευρώ. Τα υπόλοιπα τα καταθέτει σε τράπεζα, στους λογαριασμούς του Συλλόγου. Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνεται από άλλο Μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 15ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

Ο Κοσμήτορας είναι ο υπεύθυνος των Δημοσίων Σχέσεων του Συλλόγου. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προγράμματα των εκδηλώσεων και μετά την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο υλοποιούνται με την επιστασία και μέριμνά του. Διαχειρίζεται το κάθε μορφής και φύσης οπτικοακουστικό υλικό του Συλλόγου π.χ. εκδόσεις, κείμενα, ηχητικό και οπτικό υλικό (φωτογραφίες, videos, CDs DVDs κλπ), το οποίο με ευθύνη του καταγράφεται σε ειδικό αρχείο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική, ή άλλη μορφή.

ΑΡΘΡΟ 16ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η  Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και τα αναπληρωματικά Μέλη του, εκλέγει και τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή με δύο τουλάχιστον αναπληρωματικά Μέλη. Η διάρκεια της θητείας της Ελεγκτικής Επιτροπής ταυτίζεται με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρό της και ελέγχει τη διαχείριση του Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να θέτει στη διάθεσή της όλα τα βιβλία και τα στοιχεία για τον έλεγχο της διαχείρισης ο οποίος είναι ετήσιος. Στην τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλει σχετική έκθεση με τα αποτελέσματα του ελέγχου της.

Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται εκείνο το μέλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους σε περίπτωση δε ισοψηφίας, εκείνο που θα προκύψει από κλήρωση.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το μέλος που μειοψηφεί μπορεί να διατυπώσει έγγραφα τη διαφωνία του. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα δύο τουλάχιστον από τα τρία τακτικά της μέλη, ακόμη και σε και σε τηλεδιάσκεψη ή μέσω εφαρμογών του διαδικτύου (Viber, Skype, Messenger κλπ.).

ΑΡΘΡΟ 17ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Ο Σύλλογος έχει το δικαίωμα να ασκεί οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα (αγορά, εκμετάλλευση κινητών, ακινήτων, δικαιωμάτων κλπ.), υπό τον όρο ότι η πρόσοδος από αυτήν την δραστηριότητα θα διατίθεται αποκλειστικά υπέρ των σκοπών του Συλλόγου, οι οποίοι δεν είναι κερδοσκοπικοί, αλλά κοινωφελείς.

ΑΡΘΡΟ 18

Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, η τύχη της περιουσίας του αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, υπό την προϋπόθεση ότι θα περιέλθει σε Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Δελφών του Δ.Δ. Αγίας Ευθυμίας του Δήμου Δελφών.

ΑΡΘΡΟ 19ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΣΗΜΑ

Ο Σύλλογος διαθέτει στρογγυλή σφραγίδα που περιμετρικά γράφει «ΦΩΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΥΩΝΙΑΣ» και στο κέντρο ΠΟΛΙΣ ΛΟΚΡΩΝ.

ΑΡΘΡΟ 20

Για τη συμμετοχή του Συλλόγου σε ευρύτερες ενώσεις ομοειδών Σωματείων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, όπως η «Ελληνική Ομοσπονδία Σωματείων Φίλων Μουσείων», αποφασίζει η  Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21

Ό,τι  δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων που αφορούν τα Σωματεία και τον Αστικό Κώδικα.

Το σωματείο υποχρεούται να συμμορφώνεται στις διατάξεις των άρθρων 78-106 του Αστικού Κώδικα, καθώς και σε κάθε διάταξη νόμου, που αναφέρεται στην πολιτιστική κληρονομία.

ΑΡΘΡΟ 22

Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρούν από το Σωματείο οποτεδήποτε. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της λογιστικής χρήσης και ισχύει για το τέλος αυτής. Η λογιστική χρήση άρχεται την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 23

Α) Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα.Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται με τη συναίνεση της εξαιρετικής πλειοψηφίας των μελών, ουδέποτε όμως δίνεται δικαίωμα αυξημένης ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις.

Β)Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων του. Οι εν λόγω εσωτερικοί κανονισμοί πρέπει να εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς να έχουν δικαίωμα να τροποποιούν τις διατάξεις του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 24

Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα, συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία περί Σωματείων, αναγνώσθηκε κατ’ ΑΡΘΡΟ και στο σύνολό του, έγινε αποδεκτό και εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των ιδρυτικών μελών του συνιστώμενου Συλλόγου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και το οποίο υπογράφουν.

                                                                                  Αγία Ευθυμία 6 Δεκεμβρίου 2021